CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 8. Celebrations

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bích Huệ
  Ngày gửi: 08h:37' 13-05-2011
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 97
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI- TP HÀ TĨNH

  Bài giảng: Unit 8: Celebrations.

  Môn: Anh văn
  Birthday
  Tet
  Easter
  Wedding
  Christmas
  Mid-fall festival
  Birthday
  Tet
  Mid-fall festival
  Christmas
  Wedding
  Easter
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  I. Vocabulary:
  Occur (v):
  Xảy ra
  slavery (n):
  sự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệ
  Jewish (a):
  thuộc về Do Thái
  Parade (n):
  cuộc diễu hành
  Passover (n):
  lễ Quá Hải (của người Do thái)
  Sticky rice cake (n):
  Although (conj) :
  bánh gạo nếp
  mặc dù
  = happen
  Occur
  Jewish
  Parade
  Although
  slavery
  Passover
  Sticky rice cake
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Thursday , February 26th , 2009
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  I. Vocabulary:
  Occur (v):
  xảy ra
  slavery (n):
  sự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệ
  Jewish (a):
  thuộc về Do Thái
  Parade (n):
  cuộc diễu hành
  Passover (n):
  lễ Quá Hải (của người Do thái)
  Sticky rice cake (n):
  Although (conj) :
  bánh gạo nếp
  mặc dù
  = happen
  a. How many celebrations are there in the text? What are they?
  II. Listen and read :
  b. Where is Passover celebrated?
  1. Pre - questions:
  Although there are many celebrations throughout
  the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the
  most important celebration for Vietnamese people. Tet is
  a festival which occurs in late January or early February. It
  is a time for families to clean and decorate their homes,
  and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet.
  Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and the second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs- as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colourful parades.
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Thursday , February 26th , 2009
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  I. Vocabulary:
  Occur (v):
  xảy ra
  slavery (n):
  sự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệ
  Jewish (a):
  thuộc về Do Thái
  Parade (n):
  cuộc diễu hành
  Passover (n):
  lễ Quá Hải (của người Do thái)
  Sticky rice cake (n):
  Although (conj) :
  bánh gạo nếp
  mặc dù
  = happen
  a. How many celebrations are there in the text? What are they?
  II. Listen and read :
  b. Where is Passover celebrated?
  There are three celebrations in the text.
  Passover is celebrated in Israel.
  1. Pre - questions:
  They are Tet, Passover and Easter.
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Thursday , February 26th , 2009
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  2. Fill information:
  II. Listen and read :
  1. Pre - questions:
  Although there are many celebrations throughout
  the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the
  most important celebration for Vietnamese people. Tet is
  a festival which occurs in late January or early February. It
  is a time for families to clean and decorate their homes,
  and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet.
  Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and the second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs- as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colourful parades.
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Thursday , February 26th , 2009
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  2. Fill information:
  II. Listen and read :
  1. Pre - questions:
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  I. Vocabulary:
  occur (v):
  xảy ra
  slavery (n):
  sự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệ
  jewish (a):
  thuộc về Do Thái
  parade (n):
  cuộc diễu hành
  Passover (n):
  lễ Quá Hải (của người Do thái)
  Sticky rice cake (n):
  Although (adv) :
  bánh gạo nếp
  mặc dù
  = happen
  II. Listen and read :
  1. Pre - questions:
  III. Grammar :
  2.Fill information:
  Mary will have a class tomorrow but she still stays up late.
  Although Mary will have a class tomorrow, she still stays up late.
  Mary still stays up late although she will have a class tomorrow.
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Thursday , February 26th , 2009
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  I. Vocabulary:
  occur (v):
  xảy ra
  slavery (n):
  sự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệ
  jewish (a):
  thuộc về Do Thái
  parade (n):
  cuộc diễu hành
  passover (n):
  lễ Quá Hải (của người Do thái)
  sticky rice cake (n):
  although (adv) :
  bánh gạo nếp
  mặc dù
  = happen
  Clause of concession
  II. Listen and read :
  1. Pre - questions:
  III. Grammar :
  2. Fill information:

  Although Mary will have a class tomorrow, she still stays up late.
  She still stays up late although Mary will have a class tomorrow
  1. Form:
  + S
  + V...
  + S
  + V...
  Although
  ,
  + V
  + although/ though/even though
  + S
  + V
  S
  main clause
  main clause
  Clause of concession
  /though/even though
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Thursday , February 26th , 2009
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  I. Vocabulary:
  occur (v):
  xẩy ra
  slavery (n):
  sự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệ
  jewish (a):
  thuộc về Do Thái
  parade (n):
  cuộc diễu hành
  passover (n):
  lễ Quá Hải (của người Do thái)
  sticky rice cake (n):
  although (adv) :
  bánh gạo nếp
  mặc dù
  = happen
  Clause of concession
  II. Listen and read :
  1. Pre - questions:
  IV. Practice
  2. Matching.
  1. Form:
  + S
  + V...
  + S
  + V...
  Although
  ,
  + V
  + although/ though/even though
  + S
  + V
  S
  main clause
  main clause
  Clause of concession
  /though/even though
  III. Grammar :
  A
  1.Although it was raining.
  2. Though he wasn`t hungry.
  3. Though Liz has an exam
  Tomorrow.
  4. Although she was tired.
  5. Eventhough Nam is poor.
  B
  a. He didn`t take an umbrella.
  b.Ba ate a lot of food.
  c.She is still watching TV now.
  d.She didn`t take a rest.
  e. He is very happy.

  Although it was raining, he
  didn`t take an umbrella.
  2. Ba ate a lot of food though he
  wasn`t hungry.
  3. Though Liz has an exam
  tomorrow, she is still watching TV now.
  4. She didn`t take a rest although
  she was tired.
  5. Eventhough Nam is poor, he is
  very happy.
  Dùng although, though hoặc even though để nối các cặp câu sau:
  1. He is very rich. He isn’t happy.
  2. She can’t answer my questions. She is very intelligent.
  3. Minh got good grades . He was not pleased.
  4. They learned hard. They didn’t pass examination.
  5. Hoa was tired . She helped Lan with her English.
  Dùng although, though hoặc even though để nối các cặp câu sau:
  1. He is very rich. He isn’t happy.
  → Though/although/even though he is very rich, he isn’t happy.
  2. She can’t answer my questions. She is very intelligent.
  →She can’t answer my questions though/although/even though she is very
  intelligent.
  3. Minh got good grades . He was not pleased.

  → Though/although/even though Minh got good grades, he was not
  pleased.

  4. They learned hard. They didn’t pass examination.
  → Though/although/even though they learned hard, they didn’t pass
  examination.
  5. Hoa was tired . She helped Lan with her English.
  → Though/although/even though Hoa was tired, she helped Lan with her
  English.
  Unit 8: CELEBRATIONS
  Thursday , February 26th , 2009
  Lesson 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ + LANGUAGE FOCUS 3
  I. Vocabulary:
  occur (v):
  xẩy ra
  slavery (n):
  sự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệ
  jewish (a):
  thuộc về Do Thái
  parade (n):
  cuộc diễu hành
  passover (n):
  lễ Quá Hải (của người Do thái)
  sticky rice cake (n):
  although (adv) :
  bánh gạo nếp
  mặc dù
  = happen
  Clause of concession
  II. Listen and read :
  1. Pre - questions:
  IV. Practice :
  V. Homework:
  Learn by heart vocabulary
  Complete exercise 3 (P.71 – 72)
  Find out new vocabulary in speak + study the adjective clauses
  2. Matching.
  1. Form:
  + S
  + V...
  + S
  + V...
  Although
  ,
  + V
  + although/ though/even though
  + S
  + V
  S
  main clause
  main clause
  Clause of concession
  /though/even though
  III. Grammar :
  No_avatar

  hay qua

   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: