CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TKB kì 1 2015-2016, thực hiện từ 5-10-2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thương
  Ngày gửi: 09h:14' 03-10-2015
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI
  THỜI KHÓA BIỂU KÌ I - NĂM HỌC 2015-2016
  (THỰC HIỆN TỪ NGÀY……….2015 ĐẾN……
  Thứ TT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Toán- Tú Văn- Thảo Anh-Hoa Toán- Thơm Nhạc - Tuấn Văn- Giang Văn- Loan Sử -Diệp Văn- Liên Hóa - Mận Tin-Xoan Sinh -Hạnh Thể-Bảo Hóa-Lâm
  2 3 Sinh - Mận Thể-Bảo Sinh-Lâm Thể -Hạnh Văn- Giang Nhạc - Tuấn Anh-Hoa Văn- Loan Anh -Dung Sử - Thảo Tin-Xoan Toán- Tú Toán-Hương Văn - Định
  4 Thể-Bảo Toán- Tú Văn- Thảo Sử -Diệp sử - PDung Toán- Vinh Nhạc - Tuấn Toán- Lê Toán- Xoan Văn- Liên CN-VDũng Văn - Định Hóa-Lâm Toán-Hương
  5 Sử - Giang CN-Thương Toán- Thơm Văn-Diệp Toán- Lê sử - PDung Toán- Vinh Nhạc - Tuấn Tin-Xoan CN-VDũng Văn- Liên Hóa-Lâm Sinh -Hạnh Anh -Dung
  1 Tin- cường GD-PDung Nhạc - Tuấn Toán- Thơm Toán- Lê Văn- Giang Toán- Vinh Địa -Diệp Sử - Thảo Địa-Dũng Sinh - Mận Văn - Định Toán-Hương Thể-Bảo
  2 Anh-Trang Tin- cường GD-PDung Nhạc - Tuấn Địa -Diệp Toán- Vinh Sinh - Thảo Toán- Lê Địa-Dũng Thể-Bảo Sử - Thảo MT- Thảo Văn - Oanh Văn - Định
  3 3 Văn - Oanh Nhạc - Tuấn Toán- Thơm Anh-Trang Văn- Giang Tin- Vinh Địa -Diệp MT- Thảo Sinh - Mận Toán- cường Hóa - Thảo GD-PDung Anh -Dung Toán-Hương
  4 Nhạc - Tuấn Anh-Trang Thể-Bảo GD-PDung Anh -Dung Địa -Diệp Tin- Vinh Sinh - Thảo MT- Thảo Sinh - Mận Toán- cường Toán- Tú Lí - Lê Địa-Dũng
  5 Hóa - Thảo MT- Thảo CD - Oanh Anh -Dung Nhạc - Tuấn Lí - Lê
  1 MT- Thảo Anh-Trang Tin -Dung Văn-Diệp Thể - Hà Sinh - Thảo Toán- Vinh Toán- Lê Thể-Bảo Toán- cường Văn- Liên Toán- Tú Hóa-Lâm Toán-Hương
  2 Toán- Tú CN-Thương Địa-Dũng MT- Thảo Toán- Lê Toán- Vinh Sử -Diệp Tin- Luân Anh -Dung Anh-Trang CN-VDũng Hóa-Lâm Thể-Bảo Sinh - Thảo
  4 3 Văn - Oanh Sinh-Lâm Thể-Bảo Anh-Trang Anh -Dung Lí - Lê Văn- Loan Tin- Luân Toán- Xoan Văn- Liên Toán- cường Địa-Dũng Toán-Hương MT- Thảo
  4 Địa-Dũng Toán- Tú MT- Thảo Sinh-Lâm Sinh - Thảo Anh-Hoa Lí - Lê Văn- Loan Văn- Liên Tin- Luân Anh-Trang Thể-Bảo Văn - Oanh CN-VDũng
  5 CN-VDũng Tin- Luân MT- Thảo TC TC TC
  1 Toán- Tú MT- Thảo Văn- Thảo Toán- Thơm Toán- Lê Văn- Giang Anh-Hoa Địa -Diệp Sinh - Mận Toán- cường Thể-Bảo Sinh -Hạnh Văn - Oanh Văn - Định
  2 Anh-Trang Văn- Thảo Toán- Thơm CN-PDung CN - Thảo Văn- Giang MT- Thảo Anh-Hoa Thể-Bảo CD - Oanh Toán- cường Văn - Định Sinh -Hạnh Anh -Dung
  5 3 Thể-Bảo Toán- Tú Lí-Thơm Tin-Trang MT- Thảo Địa -Diệp GD-PDung Toán- Lê CD - Oanh Sinh - Mận Sử - Thảo Anh -Dung Địa-Dũng GD- Liên
  4 CD - Oanh Anh-Trang Tin -Dung Lí-Thơm Địa -Diệp CN - Thảo CN -Hạnh Văn- Loan Văn- Liên Lí- cường Sinh - Mận Địa-Dũng MT- Thảo Thể-Bảo
  5 GD- Thảo MT- Thảo Địa -Diệp Văn- Loan Văn- Liên Hóa - Mận Lí- cường Lí - Lê Anh -Dung Sinh - Thảo
  1 Văn - Oanh Tin- cường Sử - Giang CN-PDung Lí - Lê Thể - Hà Văn- Loan Anh-Hoa CN-VDũng Sử - Thảo Văn- Liên Thể-Bảo Toán-Hương Nhạc - Tuấn
  2 Văn - Oanh Thể-Bảo CN - Mận Văn-Diệp Sinh - Thảo Tin- Vinh Văn- Loan Thể - Hà Sử - Thảo Nhạc - Tuấn Văn- Liên Lí - Lê Địa-Dũng Văn - Định
  6 3 Tin- cường Sử - Giang Anh-Hoa Văn-Diệp Anh -Dung Sinh - Thảo Thể - Hà GD-PDung Nhạc - Tuấn Anh-Trang Thể-Bảo CN-VDũng Lí - Lê Văn - Định
  4 CN - Mận Lí- cường Văn- Thảo Địa-Dũng Tin- Vinh GD-PDung Sinh - Thảo Sử -Diệp Anh -Dung Thể-Bảo Anh-Trang Nhạc - Tuấn CN-VDũng Lí - Lê
  5 Sinh - Mận Địa-Dũng Văn- Thảo Anh-Trang Tin- Vinh Anh-Hoa Sử -Diệp Sinh - Thảo Lí- cường CN-VDũng Nhạc - Tuấn TC TC TC
  1 Toán- Tú Văn- Thảo Anh-Hoa Tin-Trang sử - PDung Toán- Vinh Thể - Hà Lí-Thơm Hóa - Thảo Toán- cường Địa-Dũng Sử - Loan GD- Liên Hóa-Lâm
  2 CN - Mận Văn- Thảo Toán- Thơm Sinh-Lâm Thể - Hà sử - PDung Anh-Hoa CN - Thảo Toán- Xoan Anh-Trang Toán- cường Toán- Tú Văn - Oanh Địa-Dũng
  7 3 Anh-Trang Toán- Tú Sinh-Lâm Toán- Thơm Văn- Giang Anh-Hoa Toán- Vinh Thể - Hà Tin-Xoan Văn- Liên Hóa - Thảo Văn - Định Văn - Oanh Sử - Loan
  4 Lí- cường Sinh-Lâm CN - Mận Thể -Hạnh Văn- Giang Thể - Hà Tin- Vinh Anh-Hoa Toán- Xoan Văn- Liên Anh-Trang Văn - Định Sử - Loan Toán-Hương
  5 SH - Tú SH-PThảo SH - Thom SH - Pdung SH - Giang SH- Hoa SH- Vinh SH- Loan SH-Xoan SH- Mận SH- Liên SH- Hạnh SH- Hương SH- Định


  "Dạy cơ sở 2: Lâm 3,5 - Hạnh 4,6 - Tuấn 4,7 - Thảo 6,7 - Vdungx 3,5, thơm thứ 4 hoặc 6 - xoan thứ 4 tiết 3,4 và thứ 5,6."
  Dạy cơ sở 1: luân thứ 4
  "Giáo viên dạy văn toán, anh, văn khối 9 tiết 5 thứ 4,6 dạy tự chọn.NÊN CÁC LỚP 6,7,8 KHÔNG XẾP TIẾT 5"
  Tin không trùng các tiết
  Thể không dạy tiết 5
  văn 2 tiết liền kề - 2 tiết cuối
  "cHỦ NHIỆM THỨ 2, 7 CÓ TIẾT "
   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT BÁO

  code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: